Ontwikkeling Heeren van Werkhoven naar volgende fase

Ontwikkeling Heeren van Werkhoven naar volgende fase

Heeren van Werkhoven is online in verkoop gegaan; 20 grondgebonden woningen in het karakteristieke centrum van Werkhoven, waarvoor wij samen met Kalliste en Wolfs Architecten het plan ontwikkeld hebben. Ook 9 sociale huurappartementen maken daar onderdeel van uit. Wij zijn tevens verantwoordelijk voor de sloop, sanering en het bouw- en woonrijp maken inclusief omgevingsmanagement. Met de start verkoop is deze ontwikkeling de volgende fase ingegaan.

Omgevingsdialoog

Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties brengt extra uitdagingen met zich mee. Door het actief en vooraf betrekken van alle omwonenden bij de planvorming van Heeren van Werkhoven hebben we er voor gezorgd dat het plan zo goed mogelijk binnen de bestaande omgeving wordt ingepast.

Aandacht voor de natuur

Om de natuur zoveel mogelijk in het plan te integreren worden er nestkasten in de gevels van de verschillende woningen opgehangen of ingemetseld en wordt het hemelwater gescheiden afgevoerd. Erfafscheidingen richting de openbare ruimte worden met bladhoudende hagen en klimplanten ingericht, wat de natuurinclusiviteit versterkt. Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden.