Certificaten, keurmerken & partnerships

Bedrijfsvoering veilig en
verantwoord waarborgen

Om ons steentje bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving toetsen wij ons denken en handelen voortdurend aan wat hiervan de gevolgen zijn voor mens, maatschappij en milieu. Met onze diensten, producten en projecten dragen wij op een positieve manier bij aan een duurzaam leefklimaat. Onder meer door energiezuinige woon-, werk- en leeromgevingen te creëren én door bijvoorbeeld duurzame ontwikkelingen binnen onze branche te stimuleren.

Naast het continu verbeteren van de kwaliteit van onze interne processen en de effecten daarvan op maatschappij, milieu en economie hebben wij doorlopend aandacht voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Daarbij worden wij ondersteund door onze KAM-Coördinator die tevens Hogere Veiligheidskundige is. Met de volgende certificaten, keurmerken en lidmaatschappen denken wij onze bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen waarborgen.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

ISO 9001

ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement en biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Giesbers heeft vakbekwaamheid, kennisoverdracht en risicomanagement hoog in het vaandel staan. Wij verbeteren daarmee het beheer van de maatschappelijke en economische effecten van onze bedrijfsvoering.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Veiligheidsladder (SCL) Trede 2

De Veiligheidsladder (of Safety Culture Ladder, SCL) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen en biedt kaders voor verbetering in de veiligheidscultuur en gedrag. Een essentieel onderdeel is het creëren van bewustzijn in alle lagen van de organisatie dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren. De Veiligheidsladder richt zich dus op houding, gedrag en cultuur.

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze organisatie maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners aandacht is voor en open gesproken kan worden over veiligheid. En dat er geluisterd wordt naar medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat door een beter veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk zal verbeteren. Daarom bespreken we met elkaar waarom we veilig willen werken en hoe. Dat doen we niet alleen bij interne besprekingen met collega’s, maar ook bij externe gesprekken zoals inkoop, project-start-up en projectafstemming met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers. We gebruiken de veiligheidsvoorzieningen en werken niet als het onveilig is.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Duurzaam Gebouwd

Het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid drijven ons. Wij geloven niet meer in de traditionele bouwkolom maar in ketensamenwerking. Daarom zijn wij partner van Duurzaam Gebouwd.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers is een gedragscode voor bouwplaatsen met imagoverbetering en professionalisering van het omgevingsmanagement als doel. Door onze certificering laten we zien dat we hart hebben voor de omgeving waarin we bouwen. De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Met de gedragscode dragen we bij aan de professionalisering van de bouwsector op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

SWK

SWK verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers, zoals Giesbers. Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. In overleg met alle betrokken partijen in de bouwkolom, in het bijzonder de aangesloten bedrijven, wordt getracht de woningbouw kwalitatief verder te verbeteren en de consument meer zekerheid te verschaffen.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

ISO 14001

ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Dit gebeurt door het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestatie. Giesbers heeft hiertoe de volgende kernpunten bepaald:

  1. het voorkomen van directe milieuschade, zoals bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging;

  2. het minimaliseren van de indirecte milieugevolgen, zoals energieverbruik, reductie van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval;

  3. het leveren van milieuvriendelijke en duurzame producten, zoals het toepassen van FSC/PEFC-gecertificeerd hout en het toepassen van GPR- en BREEAM-scores.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Madaster

Giesbers is in oktober 2018 een partnership aangegaan met Madaster. Als maatschappelijk betrokken ontwikkel- en bouwpartner willen wij hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Madaster: een onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Het brengt materialen en producten in gebouwen in kaart aan de hand van een zogeheten materialenpaspoort en geeft daarnaast inzicht in de mate van circulariteit.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Het Nationaal BIM Platform

Het Nationaal BIM Platform is een informatieportal over het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Gericht op zowel professionals en bedrijven in de bouwkolom die werken met of belangstelling hebben voor BIM als ook op opdrachtgevers die hun gebouwen en bouwprojecten willen beheren en onderhouden in BIM. Gezien de vooruitstrevende werkwijze van Giesbers met BIM heeft zij zich bij dit platform aangesloten.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Klantgericht Bouwen

De bouw van een droomhuis is een flinke opgave die de meeste mensen maar één of enkele keren in hun leven meemaken. Stichting Klantgericht Bouwen gelooft in openheid en transparantie om zo consumenten te helpen een goede bouwer voor hun bouwproject te vinden. En daar sluit Giesbers zich graag bij aan. Klantgericht Bouwen is een organisatie zonder winstoogmerk en voert haar klanttevredenheidsonderzoeken onafhankelijk uit. De resultaten worden gepubliceerd op www.bouwnu.nl. De waardevolle informatie die hieruit naar voren komt helpt Giesbers om haar interne processen nog verder te optimaliseren op basis van concrete ervaringen van klanten.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Bouwnu

Stichting Klantgericht Bouwen heeft een duidelijk doel voor ogen met Bouwnu.nl: een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening in de (ver)bouw en meer tevreden klanten realiseren. Een betere klanttevredenheid begint bij het openstaan voor ideeën, wensen en suggesties van consumenten. Zonder tussenkomst van de bouwer geeft de site een objectief oordeel van consumenten over de dienstverlening van bouwers. Giesbers kan met deze informatie haar dienstverlening nog beter afstemmen op de woonconsument. Lees meer op bouwnu.nl.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

ISO 45001

ISO 45001 is de in 2018 gepubliceerde internationale norm voor een managementsysteem gericht op ‘gezond en veilig werken’, afgekort G&VW (en de opvolger van OHSAS 18001). Een gezonde en veilige werkomgeving bereiken we door systematisch en met betrokkenheid van onze medewerkers de gevaren en risico’s te inventariseren en vervolgens maatregelen te nemen om deze te voorkomen en/of te beheersen. Hiermee wordt continue verbetering gerealiseerd. Dit moet leiden tot hogere tevredenheid van medewerkers en minder verzuim door ziekte of ongevallen. De arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hebben onze doorlopende aandacht.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

FSC en PEFC

Gelukkig beseffen we steeds meer wat de gevolgen van ontbossing zijn en wereldwijd nemen organisaties hun verantwoordelijkheid. Om dit kracht bij te zetten heeft Giesbers zowel een een FSC® als een PEFC Chain of Custody certificaat. Giesbers garandeert hiermee dat producten die gecertificeerd worden aangeleverd ook als zodanig worden geleverd aan de uiteindelijke klant. Lees meer op fsc.nl en pefcnederland.nl

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Bouwend Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Ze verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven, waaronder Giesbers, en behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Bouwend Nederland positioneert de bouwsector als een die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast stimuleert zij de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Gedragscodes

Giesbers vindt het belangrijk een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers te zijn. Wij conformeren ons daarom aan de Gedragscode van Bouwend Nederland. Een Gedragscode die o.a. toeziet op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Daarnaast heeft Giesbers ook een eigen integriteitsorganisatie en een Giesbers Gedragscode waarin we afspraken hebben vastgelegd hoe we binnen onze organisatie met elkaar om willen gaan.

Certificaten, keurmerken & partnerships, Giesbers

Woningborg

Meer dan 1 miljoen woningen in Nederland zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat, zo ook veel woningen en appartementen die door Giesbers (ontwikkeld en) gerealiseerd zijn. En dat is niet zomaar. Het certificaat is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening. De certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen van een woning of verbouwing zijn afgedekt. Er zijn certificaten voor de particuliere koper en certificaten voor de zakelijke opdrachtgever.