Avondexcursie over ecologisch groen in Westrik

Avondexcursie over ecologisch groen in Westrik

Vanaf de start van onze natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Westrik in Prinsenbeek hebben wij ecoloog Ido Borkent betrokken. Via weblogs werden de toekomstige bewoners door hem meegenomen in het ontwikkelingsproces van de natuur in hun directe woonomgeving. Nu Westrik is opgeleverd en de wijk en het groen zich meer en meer beginnen te vormen hebben wij een excursie over ecologisch groen georganiseerd, met onze ecoloog als reisgids. Doel van de rondgang was om vragen van bewoners te bespreken en meer uitleg te geven over het groen en het onderhoud ervan.

Collega Jasper Jansen vertelde bij aanvang over de concrete duurzaamheidsaspecten die hier zijn gerealiseerd, zoals circulair materiaalgebruik en hemelwaterinfiltratie. Vervolgens hield Ido Borkent een inleiding over ecologisch beheer van het groen in de wijk. Daarmee speelde hij in op vragen die leefden bij bewoners over de staat van het onderhoud. Sommigen vinden de vegetatie namelijk te ruig.

Ecologisch beheer; optimaliseren van het natuurlijke proces

Om de soortenrijkdom op het gebied van flora en fauna te verhogen is bij Westrik bewust gekozen voor ecologisch beheer van het groen in de wijk, waarmee het natuurlijke proces geoptimaliseerd wordt. Het doel hiervan is enerzijds het verhogen van de biodiversiteit en anderzijds te anticiperen op periodes van extreme droogte en warmte.

Door grassen te laten begrazen of juist te kiezen voor maaien hebben we invloed op de grastypen; van grazige ruigte en bloemrijk grasland tot gazon. Kruidenrijke grasvlakken zorgen voor verkoeling en houden vocht langer vast. Naast de wilde planten speelt uiteraard ook het hele voedselweb een rol: allerlei insecten, geleedpotigen, schimmels, weekdieren etc. leven hier. De biodiversiteit in goed ontwikkeld bloemrijk grasland is hoog. Vandaar dus de keuze voor dit type in de wijk: beheerbaar op stedelijke schaal én natuurlijk. Met een beperkt aantal inheemse bomen die vrijuit kunnen groeien, en van zichzelf kleiner blijvende fruitbomen met vruchten voor insecten en andere fauna. Grassoorten kunnen zich goed ontwikkelen en te veel schaduw wordt vermeden. Zo blijft ook het lichte karakter van de wijk in stand.

Hemelwaterinfiltratie draagt bij aan klimaatadaptatie

In de wijk wordt al het hemelwater via wadi’s geïnfiltreerd in de bodem. Piekoverloop komt terecht in waterpoelen in de ecologische verbindingszone. Hier komen dus schommelingen van het waterpeil voor wat gunstig kan zijn voor salamanders. In de westelijke wadi hebben distels en klaver nu de overhand. Successie – verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van het groen zodat deze geleidelijk overgaat in een andere – zal de komende jaren zorgen voor meer variëteit.

Draagvlak voor gemaakte keuzes

Om zijn verhaal te illustreren en verder toe te lichten bezocht Ido Borkent samen met de geïnteresseerde bewoners en enkele mensen van Giesbers een aantal locaties in de wijk. Waaronder het grasveld grenzend aan het bestaande park, de westelijke wadi en de ecologische verbindingszone (EVZ). Deze EVZ doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant. Als afsluiting bezocht het gezelschap de vleermuiskelder, gemaakt van restmaterialen van de bouw. Er ontstond tijdens de rondgang een levendige, positieve discussie, onder meer over het feit dat realisatie tijd nodig heeft. Het beeld van de verkoopplaatjes is er immers niet meteen, dat moet groeien. En vraagt om geduld van de bewoners. Met de excursie en toelichting van ecoloog Borkent hebben wij de bewoners persoonlijk meegenomen in hoe het groen bedacht is, hoe het zich ontwikkelt en hoe het beheer (onderhoud) zal plaatsvinden. Dat is goed ontvangen waardoor we meer draagvlak bij hen hebben gecreëerd.

Het zo veel mogelijk informeren en betrekken van stakeholders bij het ontwikkelen en realiseren van onze projecten doen we al jaren. Dat dit ook belangrijk is bij de inzet van groen en het beheer daarvan, waarmee we bijdragen aan het leefbaar houden van de gebouwde omgeving, was voor ons een leermoment. En gaan we dan ook vaker organiseren.