Wijkcentrum Dukenburg

Met hart voor gebruikers en wijkbewoners

Wijkcentrum Dukenburg is dé ontmoetingsplek van de wijk Meijhorst in Nijmegen. Het centrum biedt dagopvang aan ouderen en er worden vele cursussen georganiseerd. Het gebouw was aan vernieuwing toe. De uitdaging bij dit renovatieproject was dat het gebouw in gebruik moest blijven tijdens de werkzaamheden.

Voordelen samenwerken in bouwteam

De samenwerking in bouwteam leverde grote voordelen op, doordat al in het ontwerp- en voorbereidingsproces alle kennis met betrekking tot uitvoeringstechnische aspecten werd ingebracht. De deelnemers aan het bouwteam (opdrachtgever, architect, adviseurs, bouwpartner, installateurs en andere betrokkenen) werkten nauw samen en brachten ieder hun specifieke deskundigheid in. Hierdoor zijn grote voordelen op kosten, tijd, kwaliteit en risicobeheersing behaald en kon een plan worden gemaakt waarbij het wijkcentrum open bleef tijdens de verbouwing.

Omgevingsmanagement

Voor bewoners en bezoekers moet een wijk leefbaar en veilig zijn. Maar bouwen brengt nu eenmaal overlast met zich mee, daar kunnen we niet omheen. Giesbers is gericht op open communicatie en samenwerking en zag het ook in dit project als haar taak om overlast tot een minimum te beperken. Het welzijn van bezoekers en wijkbewoners stond centraal in het bouwproces.

Verkorte bouwtijd

In dit project was het zeer belangrijk om de bouwperiode zo kort mogelijk te maken. Wij hebben ervaring met het optimaliseren van de planning door het inzetten van pull-planningssessies, die wij ook voor dit project hebben georganiseerd. In zo’n sessie komen alle betrokken partijen bij elkaar om gezamenlijk een planning te maken. Doordat ter plekke overleg kan plaatsvinden om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen, komt er een planning tot stand waar geen wachttijden en tijdverspillingen in zitten en waar iedereen achter staat.

Bevorderen sociale cohesie

Wij wilden de buurtbewoners zoveel mogelijk betrekken bij het project. Dit hebben we gedaan door onder andere het plaatsen van informatieborden, het organiseren van leuke activiteiten en het maken van ‘raampjes’ in de omheining, zodat geïnteresseerden naar binnen konden kijken om te zien wat er gebeurde.

Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Gemeente Nijmegen
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Transformatie & Renovatie