Informatie omwonenden nieuwbouw Winkelcentrum Dukenburg

Ontwikkelen voor de buurt is communiceren met de buurt

Giesbers gaat in opdracht van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) van Winkelcentrum Dukenburg en samen met BPD Gebiedsontwikkeling, als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers, een masterplan voor dit gebied maken. Dit masterplan beslaat zowel de bebouwing als de omliggende openbare ruimte.

Omgevingscommunicatie

Graag houden wij geïnteresseerden als omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden via deze pagina op de hoogte van de voortgang van het masterplan. Want ontwikkelen voor de buurt is communiceren met de buurt.

Commercieel vastgoed
  • Winkels
Opdrachtgever
  • Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE)
Overige partijen
  • BPD Gebiedsontwikkeling
Projectfase
  • In voorbereiding
Expertise
  • Gebiedsontwikkeling

Het laatste nieuws

maandag, 14 december, 2020 – 17:36

Op donderdagavond 10 december jl. vond er een digitale informatieavond plaats, georganiseerd door gemeente Nijmegen in samenwerking met de CVvE (Coöperatieve Vereniging van Eigenaren) WC Dukenburg en de ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers. De informatieavond was vooral bedoeld om omwonenden en overige geïnteresseerden te informeren over de toekomst van Winkelcentrum Dukenburg en het gebied hierom heen.

Kansen transformatie

Onder de professionele begeleiding van voorzitter Hans Etman werd de avond ingeleid en iedereen, ondanks dat dit digitaal moest, een warm welkom geheten. In gesprek met wethouder Noël Vergunst werd in gegaan op het belang van een goed functionerend en aantrekkelijk winkelcentrum voor de wijk maar eigenlijk voor de stad. Maar ook op de kansen die de transformatie van het gebied kan bieden voor bijvoorbeeld betaalbare nieuwbouwwoningen en een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Speerpunten ambitiedocument

Daarna was het aan Ilja van Soest, stedenbouwkundige van de gemeente Nijmegen, om een presentatie te geven. Zij ging in op de speerpunten uit het door de gemeente Nijmegen opgestelde ambitiedocument. De transformatie naar een multifunctioneel en toekomstbestendig winkelcentrum en het creëren van een hoog stedelijk woonmilieu voor verschillende doelgroepen. Maar ook de wijze waarop ingezet kan worden op een groen en duurzaam gebied en de verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Route naar Masterplan

Aansluitend was het aan Henri Schimmel om namens de ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers een toelichting te geven op de expertise die de combinatie inbrengt. Om vervolgens een doorzicht te geven in de te doorlopen route tot een Masterplan en de wijze waarop de verschillende belanghebbenden hierin worden meegenomen.

Vragen en inbreng van omwonenden en geïnteresseerden

Tot slot was het vooral aan omwonenden en overige geïnteresseerden om vragen te stellen en wensen of ideeën in te brengen. Er werd aandacht gevraagd voor de huidige problematiek zoals de verkeersveiligheid en afvaloverlast. En er werden vragen gesteld over de renovatie die in januari start en de wijze waarop omgegaan wordt met het versnipperde eigendom van winkels. Deze vragen konden direct worden beantwoord door de aanwezige vertegenwoordigers van de CVvE WC Dukenburg.

Maar er werd vooral ook meegedacht over de toekomstige situatie. Zo was er de oproep voor een tweede supermarkt en meer horeca, een bioscoop, een theater of andere culturele activiteiten voor de wijk. Er werd aandacht gevraagd voor mensen met een visuele beperking. En er waren ideeën voor het bij de planvorming betrekken van jongeren vanuit het Mondial College of het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld leer-/werkplekken en kunstenaars.

Vervolg

De opkomst van ruim 90 geïnteresseerden is een duidelijk signaal van betrokken bewoners van Dukenburg die belang hechten aan een betere toekomst voor Winkelcentrum Dukenburg. Ook de organisatie kijkt terug op een waardevolle avond en zal dit in het nieuwe jaar zeker een vervolg geven.

De presentatie van afgelopen donderdag vindt u hieronder, evenals de link om de avond terug te kunnen kijken.

Hou mij op de hoogte van dit project!